distinct

distinct- wyraźny/ czytelny.
The climate of Hong Kong is its another advantage: it’s subtropical with distinct seasons- Klimat Hong Kongu to kolejna zaleta miasta: jest subtropikalny z wyraźnie zaznaczonymi porami roku.