ICAO4U zajęcia podyplomowe dla naszych absolwentów- podsumowanie :)

 • extension- extend / wydłużenie, rozwinięcie, rozszerzenie- wydłużyć, rozwinąć, rozszerzyć 

By acquiring additional rating, he truly extended his flying competence- Uzyskując dodatkowe uprawnienia, naprawdę poszerzył swoje kompetencje.
Extension of the fuselage allowed to accommodate more passengers- Przedłużenie kadłuba umożliwiło pomieszczenie większej ilości pasażerów.

 • development- develop / rozwój- rozwinąć

The opportunity to constantly develop competence attracts the pilots to this airline- Możliwość stałego rozwoju umiejętnoścvi przyciąga pilotów do tej linii lotniczej.

 • improvement- improve /  poprawa, postęp- poprawić, udoskonalić

Improvements to the system contributed to higher safety- Udoskonalenie systemu przyczyniło się do wyższego poziomu bezpieczeństwa.
If you want to be a good pilot, you need to improve your skills and never grow complacent- Jeśli chcesz być dobrym pilotem, musisz podnosić swoje umiejętności i nigdy nie popaść w samozadowolenie.

 • undergo verification/ tests/ medical- przechodzić, zostać poddanym weryfikacji, testom, badaniom medycznym

Every pilot needs to undergo medical tests periodically. How often depends on their age- Każdy pilot musi przechodzić okresowe badania medyczne. Ich częstotliwość zależy od wieku pilota.

 • en route- na trasie
 • offset- zboczyć z kursu (intencjonalnie)

If you encounter dense thunderstorm clouds en route you need to offset a few miles to the west or the east- Jeśli na trasie napotkasz gęste chmury burzowe, musisz zboczyć z kursu kilka mil na zachód lub na wschód. 
irrelevant- nieistotny, nieważny, nieadekwatny
The arguments given by the passenger were irrelevant and due to the unacceptable behavior she was escorted off the airplane and passed to the police services waiting on arrival- Argumenty przedstawione przez pasażerkę były nieistotne i w związku z zachowaniem nie do zaakceptowania, została wyprowadzona z samolotu i przekazana policji, która już czekała na płycie.

 • efficient/ effective- wydajny/ skuteczny

The aviation technology has to be both efficient and effective. Inefficient or ineffective software may turn out to be very dangerous- Technologia w lotnictwie musi być zarówno wydajna jak i skuteczna. Niewydajne lub nieskuteczne oprogramowanie może okazać się bardzo niebezpieczne.

 • friction- tarcie

Reduced friction is the cause of the poor breaking action- Zmniejszone tarcie może być przyczyną nieskutecznego hamowania.

 • rough sea- wzburzone morze

Flying over the rough sea in poor visibility conditions puts a lot of burden on the pilots- Lot nad wzburzonym morzem w warunkach złej widoczności jest bardzo obciążający dla pilota.

 • mountainous terrain- górzysty teren
 • foggy/ misty- mglisty

Mountainous terrain poses a lot of challenge, especially in foggy conditions- Teren górski stanowi spore wyzwanie, szczególnie w czasie mgły.

 • rapid changes- gwałtowne zmiany   instant changes- natychmiastowe zmiany

The pilot has to be prepared to respond appropriately to rapid changes in flying conditions-  Pilot musi umieć zareagować odpowiednio na gwałtowne zmiany warunków lotu.


 

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.