Kryteria oceniania ICAO English. SWOBODA WYPOWIEDZI (Levels 4/5/6).

LEVEL 4

  • Produkcja językowa zachowuje tempo charakterystyczne dla języka angielskiego oraz sytuacji/ kontekstu.
  • Dopuszczalne jest zgubienie tempa formułowanej wypowiedzi, np. podczas przejścia z wyćwiczonego i opanowanego pamięciowo komunikatu do spontanicznie tworzonego komunikatu ale nie może to mieć negatywnego wpływu na skuteczność komunikacyjną wypowiedzi.
  • Bezznaczeniowe morfemy np. „well”, „so” lub wypełniacze i dźwięki;)  , np. „ahhh’, „uhm” mogą być stosowane wyłącznie sporadycznie i również nie mogą wpływać na skuteczność komunikacji lub wywoływać dyskomfortu u rozmówcy.

Moim zdaniem najważniejszy element Level 4 w aspekcie płynności to umiejętność budowania kilkuzdaniowych wypowiedzi na każde pytanie. Podczas egzaminu będziecie mieli 45-60 sekund na odpowiedź na każde pytanie, warto starać się wypełnić ten czas dłuższymi wypowiedziami (oczywiście nie dotyczy to  ćwiczenia powtarzania komunikatów/ zadawania pytań/ udzielania rad i wskazówek do usłyszanego komunikatu), mówimy tutaj o zadaniach otwartych. 

LEVEL 5
Kandydat jest w stanie budować  z łatwością dłuższe wypowiedzi, ale nie posiadł jeszcze umiejętności swobodnego zmniejszania lub zwiększania tempa wypowiedzi jako środka stylistycznego. Umie posługiwać się zaawansowanymi znacznikami dyskursu, czyli spójnikami, np. „as well as”, „furthermore” oraz wyrażeniami wprowadzającymi opinię, np. „as far as I am concerned”, „if you ask me”. Moim zdaniem warto stosować również znaczniki poszczególnych części dłuższej wypowiedzi: „in general”, „when it comes to details”, „at first”, „moving on to …”.

Łatwość i swoboda w budowaniu dłuższej wypowiedzi + kilka trafnie dobranych  znaczników dyskursu.

LEVEL 6
Najwyższy poziom to budowanie swobodnej długiej wypowiedzi, która jest „effortless” czylu budowana łatwo, bez wysiłku, naturalnie. „Spontanicznie”, trafnie do wyrażanej myśli i poszczególnych elementów wypowiedzi używamy naturalnych wyrażeń z LEVEL 5 powyżej. Najwazniejszym elementem wyróżniającym LEVEL 6 jest niewątpliwie spontaniczność wypowiedzi i jej bezwysiłkowy, naturalny charakter. Wypowiedzi muszą być obszerne i w naturalny sposób różnicujące fakty i opinie.

Bezwysiłkowe i naturalne budowanie dłuższej wypowiedzi wraz z trafnymi,  spontanicznie udzielanymi odpowiedziami.

PREPARATION TO TEST

Przeczytaj też:  Accident Report. Kategoria tematyczna: wypadki lotnicze