hazardous- …

  • hazardous- niebezpieczny.

The pilots are trained how to keep away from or get out of the hazardous situations-  Piloci są szkoleni jak trzymać się z daleka od lub wydostać się z niebezpiecznych sytuacji.

Hazardous cargo always poses the problem for the whole crew- Niebezpieczny ładunek jest zawsze problemem dla załogi.