Photograph description examination stage: Mountainous terrain

Welcome to the photograph description examination stage! One photograph 30 seconds.

Describe the picture!

-View on

-Excursion

-Mountainous terrain

-Steep cliff

-Reservoir

Przeczytaj też:  Photograph description examination stage: Drought

Komentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.