Photograph description examination stage: Perform duties

Welcome to the photograph description examination stage! One photograph 30 seconds. Describe the picture!

-Perform duties

-Pilot flying

-Pilot monitoring

-Take turn

-Mountainous terrain

Przeczytaj też:  Photograph description examination stage: Ascending

Komentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.