Regulamin serwisu

ICAO4U

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy icao4u.pl, zwany dalej „Serwisem”, jest udostępniany pod adresem https://icao4u.pl/ przez ICAO4U spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łady 14a, 71-605 Szczecin, NIP: 9552535086, REGON: 384997955, zwaną dalej Operatorem.
 2. W ramach Serwisu Operator udostępnia usługi, zwane osobno „Usługą” lub łącznie „Usługami”, o których informacja o dostępności jest podawana w Serwisie. Usługi mogą być również udostępniane za pośrednictwem serwisów podmiotów zewnętrznych.
 3. Przed skorzystaniem z Serwisu i/lub aktywacją Usług należy przeczytać niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”.
 4. W rozumieniu Regulaminu „Użytkownikiem” jest każdy korzystający z Serwisu i/lub aktywujący/ kupujący Usługi.
 5. Użytkownik korzystając z Serwisu potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, zgadza się ze wszystkimi jego postanowieniami i zobowiązuje się go przestrzegać.
 6. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, wymagań technicznych. Ponadto zarejestrowany Użytkownik musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

II. Usługi

 1. Usługi, są realizowane w formie on-line lub stacjonarnie i obejmują kursy z języka angielskiego z zakresu wiedzy wymaganej na egzaminie kompetencji językowych ICAO z języka angielskiego dla pilotów.
 2. Usługi są świadczone w postaci odrębnych usług lub usług modułowych mogących różnić się treściami i ceną.
 3. Usługi są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 4. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest bezpłatna.
 5. Ceny Usług są określone w złotych polskich lub innej walucie i są kwotami brutto. Cena podana przy Usłudze jest wiążąca w dacie zawarcia umowy.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych usług do oferty, przeprowadzania i anulowania akcji promocyjnych w Serwisie, bądź dokonywania w nim zmian oraz aktualizowania i modyfikowania treści oferowanych Usług. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na cenę Usługi wykupionej przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.
 7. Zmiana zawartości Usług, w szczególności związana z aktualizacją treści, niepowodująca zmniejszenia ich funkcjonalności i przydatności do pierwotnego celu, nie stanowi zmiany umowy.
 8. Usługi są realizowane we współpracy z ICAO4U Ltd

III. Postanowienia dotyczące zawarcia, zmiany i rozwiązania umowy

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi odbywa się poprzez aktywowanie lub zakup Usługi w Serwisie po uprzednim uzupełnieniu formularza o dane wymagane przez Operatora.
 2. Dostęp do Usługi on-line Użytkownik uzyskuje po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Operatora.
 3. Użytkownik może dokonać płatności poprzez:
 • przelew bankowy – płatność wykonywana przez Użytkownika dyspozycją przelewu lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego.
 • płatność on-line – płatność wykonywana przez Użytkownika, za pośrednictwem dostępnego w Serwisie sytemu płatności.
 1. Operator wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej, którą przesyła na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 2. Umowa jest zawierana na czas oznaczony, w zależności od tego co nastąpi wcześniej:
  • do dnia podejścia przez Użytkownika do egzaminu ICAO, lub
  • na okres wynikający z informacji podanej przy aktywacji dostępu lub zakupu Usługi.
 3. Dostęp do Usługi jest liczony od dnia odblokowania dostępu. Po upływie terminu dostępności Usługi lub w przypadku podejścia do egzaminu ICAO (w zależności co nastąpi wcześniej) – dostęp zostanie zablokowany. Ponowne odblokowanie dostępu i/lub możliwość podejścia do egzaminu ICAO następuje po wykupieniu Usługi na kolejny okres w pełnej cenie.
 4. Użytkownik nie ma prawa dalszego udostępniania Usługi na rzecz osób trzecich.
 5. Rozwiązanie umowy następuje:
 • poprzez oświadczenie woli o rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku złamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu; Operator przesyła oświadczenie woli na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym;
 • w przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych do umowy;
 • w przypadku trwałej niemożności świadczenia Usługi z przyczyn niezależnych od Operatora.
 1. Użytkownik zawiera umowę świadomy wymienionych w punkcie V ust. 6 wyłączeń ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

IV. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Operatora

 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw konserwacyjnych z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usług w przypadku wykorzystywania ich do celów niezgodnych z obowiązującym prawem lub niezgodnie z umową.
 3. Operator zobowiązuje się do utrzymywania sprawności technicznej Usług na poziomie 95% we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6:00 do 22:00.
 4. Operator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do Serwisu oraz wykorzystania wprowadzonych przez Użytkownika danych jedynie w granicach obowiązującego prawa i udzielonych upoważnień.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo i obowiązek korzystać z Serwisu i Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób określony umową, przepisami prawa oraz normami społeczno-obyczajowymi.
 2. Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje hasło dostępu do Serwisu i nie udostępniać go osobom trzecim.
 3. Użytkownik wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobowiązany do podania prawdziwych danych i ich bieżącej aktualizacji.
 4. Użytkownik bez zgody Operatora nie może dokonywać przekierowania do Serwisu i Usług z innych stron internetowych.
 5. Użytkownik będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w formie dokumentowej w terminie 14 dni kalendarzowych.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach umowy:
 • jeżeli Operator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. Prawa autorskie.

 1. Majątkowe prawa autorskie do Usług, ich części składowych oraz części i fragmentów mających samodzielne znaczenie twórcze należą do Operatora lub podmiotów udostępniających Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 2. Utrwalanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek inne publiczne udostępnianie Usług, ich części składowych oraz części i fragmentów mających samodzielne znaczenie twórcze bez uzyskania odrębnej zgody Operatora jest zabronione.

VII. Dane osobowe i przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 1. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu dodanych osobowych są dostępne w Serwisie w zakładach „RODO” i „Polityka prywatności”.

VIII. Płatności realizowane za pośrednictwem podmiotów trzecich

 1. Serwis korzysta z zewnętrznych systemów płatności obsługiwanych przez podmioty trzecie.
 2. Użytkownik przed dokonaniem płatności jest informowany o tym jaki podmiot będzie ją obsługiwał i ma możliwość zapoznania się z zasadami realizacji płatności.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik wszelką korespondencję dotyczącą Serwisu i udostępnianych w jego ramach Usług, w tym reklamacje, winien kierować na następujący adres poczty elektronicznej Operatora: [email protected]
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu należy w razie wątpliwości interpretować w sposób zgodny z wymienionymi ustawami.
 4. Wszelkie spory Operator stara się rozwiązywać polubownie, jednak w przypadku sporu Użytkownik ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń przy wykorzystaniu instytucji przewidzianych przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Dodatkowe informacje dla konsumentów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/konsumenci
 5. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze świadczenia usługi podmiotom niebędącym konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest Sąd właściwy dla siedziby Operatora.