RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe  jest:

ICAO4U SP. Z O.O sp. z o.o., ul. Łady 14a, 71-605 Szczecin, NIP: 9552535086, REGON: 384997955.

 • Kontakt w sprawie Państwa danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected].
 1. ICAO4U SP. Z O.O nie spełnia przesłanek określonych m.in. w art. 37 ust. 1 RODO i w związku z tym nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i naruszeń prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: [email protected]
 2. Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia z ICAO4U SP. Z O.O  umowy na dostawę zamówionych produktów lub  świadczenie usług oferowanych przez ICAO4U SP. Z O.O w zakresie szkolenia, doradztwa, a także wykonania ciążących na spółce obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

Dane zbierane podczas zakupu produktów na stronie https://icao4u.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu, niezbędne jest zawarcie z ICAO4U SP. Z O.O  umowy szkoleniowej, na potrzeby której pozyskamy takie dane, jak: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, miejscowość, NIP, tel. kontaktowy, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności. Dane te są zbierane w celu potwierdzenia zamówienia, identyfikacji w naszym systemie oraz wystawienia paragonu/faktury za dostarczane usługi.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej https://icao4u.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Podczas kontaktu z ICAO4U SP. Z O.O  za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp., przekazujecie Państwo nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się do naszego sklepu w celu możliwości realizacji umowy na świadczenie usług lub dostawy zamówionych produktów. Jeżeli korzystacie Państwo z naszego Newslettera lub w inny sposób została wyrażona zgodna na jego otrzymywanie, wykorzystamy Państwa dane wyłącznie w celu jego przesłania na wskazany adres e-mail.

 • ICAO4U SP. Z O.O  jest uprawniona do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy. W związku z tym dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy ICAO4U SP. Z O.O  a Podwykonawcami, w szczególności podmiotom świadczącym usługi dostawy zamówionego w ICAO4U SP. Z O.O   towaru. Ponadto informujemy, że jesteśmy zobowiązani do przekazywania danych osobowych na podstawie   bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 • Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Przekazanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej może nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania zamówienia, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców ICAO4U SP. Z O.O  posiadających siedziby poza obszarem UE.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez z ICAO4U SP. Z O.O   umowy szkolenia lub dostawy, w związku z którymi dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie – do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z ICAO4U SP. Z O.O  umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych i o rachunkowości.
 • Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo:
 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możecie Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 1. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Jeżeli dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 • Informujemy, że macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z ICAO4U SP. Z O.O  umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez ICAO4U SP. Z O.O  działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez ciążącego na ICAO4U SP. Z O.O  obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.
 • W zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wyrażona wyłącznie w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi informowanie Państwa o nowych ofertach i promocjach.
 1. Możecie Państwo podlegać czynności profilowania, tj. decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyraziliście Państwo na taką czynności zgodę.